Over ons

Missie

Stichting Lodewijk de Raet is een pluralistische instelling voor volwasseneneducatie. Het uitgangspunt voor haar beleid, werking en werving is een zelfbewuste samenleving in Vlaanderen die in haar verscheidenheid open staat voor andere culturen. De werking van de Stichting betreft zowel de culturele als de sociale, economische en politieke dimensies van onze samenleving.

De activiteiten van de Stichting richten zich, in de traditie van het volkshogeschoolwerk, op de ontplooiing, emancipatie, mondigheid en participatie van de gehele Vlaamse bevolking. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de complexe samenhang tussen de persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke ontwikkeling. De Stichting wil een dynamische factor van sociale cohesie en culturele vernieuwing zijn in de Vlaamse gemeenschap en dit in Europees en mondiaal perspectief.”

Visie: Actieve burgers in een veerkrachtige samenleving

In de voorbereiding van het beleidsplan werkten we een toekomstanalyse uit aan de hand van vier scenario’s, vertrekkend van de vraag: “hoe zal de samenleving, waarin we de burger willen versterken, er in 2030 uitzien?”. Vanuit 2 sleutelonzekerheden: de mate waarin de samenleving veerkrachtig is en de mate waarin de complexiteit in de externe omgeving toeneemt kwamen 4 mogelijke werelden tot stand. Deze analyse bevestigde dat bouwen aan een veerkrachtige samenleving, door het versterken van de burger ook voor de toekomst de kernopdracht blijft voor de Stichting.

Onze kijk op actieve burgers in een veerkrachtige samenleving.

Actief burgerschap gedijt onder drie condities: als mensen zich verbonden weten; als ze een uitdaging ervaren; en als ze over het vermogen beschikken om te participeren. Deze laatste factor, gaat ook over het gevoel dat je met inzet van je competenties een verschil kan maken en je aangesproken voelt op je persoonlijke competenties (‘actorschap’).

Onze kijk op cocreatie als basisprincipe

Complexe uitdagingen vragen om cocreatie: de knoop met alle betrokkenen in kaart brengen, elkaars belangen en denkbeelden leren kennen, een gedeeld toekomstperspectief ontwikkelen, ideeën laten opborrelen, om van daaruit waardevolle voorstellen te realiseren. Door cocreatie identificeren mensen zich met wat hun persoonlijke belangen overstijgt: het heden en de toekomst, zowel op macroniveau (de wereld), mesoniveau (de samenleving) als op microniveau (in de buurt, wijk of gemeente).

Wat wij onder leren verstaan

Leren en ontwikkelen is voor ons steevast relationeel en cocreatief . Dat wil zeggen dat we de aanpak voortdurend bijsturen in functie van het verloop van het proces, dat we het leren samen vorm geven, dat het eigenaarschap voor het leerproces blijft bij het lerende individu of de lerende groep. De vraag: ‘Wat heeft het individu, de groep, of het systeem nodig om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling?’ vormt steevast onze leidraad.

Onze kijk op interculturaliteit

Op zoek naar de ‘andere’ stem: We gaan actiever dan vroeger op zoek naar de stem van de minderheid, welke die ook is. Door ruimte te maken en rekening te houden met de noden van alle betrokkenen, bouwen we aan meer begrip en inclusie. De procesbegeleiders van Kwadraet volgden daartoe een training Deep Democracy

Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens zeven bestuurders die het beleid en de toekomst van Stichting Lodewijk de Raet mee uitstippelen. Zij komen een achttal keer per jaar samen. De afgevaardigde van elke cluster die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur, wordt ook uitgenodigd op de Raad van Bestuur

VOORZITTER: Lauwers Herman

SECRETARIS: Byttebier Katrien

PENNINGMEESTER: Demasières Paul

LEDEN:

Blokland Marjan
Cornelis Marijke
Decorte Ann
De Visscher Sven
Hérie Lieven
Snick Jochen
Tanghe Luc
Vantomme Floortje
Van Roy Wim
 

Stichting Lodewijk de Raet - beleidsplan 2021-2025

PDF document beleidsplan : Beleidsplan 2021-2025